اگر مني مرد بر روي بدن زن بريزد، آيا بر زن غسل جنابت واجب مي‏شود؟

اگر مني مرد بر روي بدن زن بريزد، آيا بر زن غسل جنابت واجب مي‏شود؟

با اين عمل، غسل جنابت بر زن واجب نمي‏شود ولي براي نماز، بايد موضعي را که مني روي آ ن ريخته شده است، تطهير کند.