خانمي مدت زماني، پس از آميزش، به اين گمان که غسل

خانمي مدت زماني، پس از آميزش، به اين گمان که غسل بر او واجب نيست، غسل نمي‏کرد؛ حال اگر جماع با استفاده از کاندوم صورت گرفته باشد، آيا الان بر او واجب است که غسل کند و نمازهاي گذشته را قضا کند؟

غسل يک‎بار بر او واجب است و واجب است. نمازهاي بعد از زمان جماع، را قضا کند. ولي قضاي غسل بر او واجب نيست، اما نمازهائي را که بعد از غسل حيض خوانده است و قبل از جنابت خوانده است، اعاده اش واجب نيست، چون غسلي که براي حيض انجام مي‏داده است براي غسل جنابت هم کفايت مي‏کند حتي اگر نيتش غسل جنابت نبوده باشد.