منظور از سستي بدن، چيست؟

منظور از سستي بدن، چيست؟

منظور اين است که بعد از خروج مني مرد احساس ضعف وشل شدن مي‏کند و يا مشابه اين وضعيت در زنان.