بخاطر اقتضاي شغلم که پزشک هستم، مجبورم که خانم ها را معاينه کنم و به آنها نگاه کنم، آيا واجب است قبل از نماز غسل کنم يا وضو کافيست؟

بخاطر اقتضاي شغلم که پزشک هستم، مجبورم که خانم ها را معاينه کنم و به آنها نگاه کنم، آيا واجب است قبل از نماز غسل کنم يا وضو کافيست؟

به‏صرف اين کار، غسل واجب نمي‏شود و همچنين وضو هم لازم نيست، اگر چيزي که موجب وضو مي‏شود، مانند حدث اصغر، رخ ندهد.