در دستگاه تناسلي‏ام مشکلي دارم که هر روز بي اراده از من مني خارج مي‏شود، آيا واجب است که هر روز براي نماز و روزه، غسل جنابت انجام دهم؟

در دستگاه تناسلي‏ام مشکلي دارم که هر روز بي اراده از من مني خارج مي‏شود، آيا واجب است که هر روز براي نماز و روزه، غسل جنابت انجام دهم؟

با خروج مني براي اداي نماز، بر مرد، غسل واجب مي‏شود، اگر چه به صورت اجباري بخاطر مريضي يا امثال آن باشد و بنابر احتياط واجب بايد قبل از طلوع فجر، قبل از اذان صبح، براي صحت روزه، غسل جنابت انجام شود، ولي خروج اجباري آن در طول روز به صحت روزه ضرري نمي‏رساند، اما براي نماز به‏طور حتم بايد غسل انجام شود.