در طي آزمايش ادرار، مشخص شد که اسپرم‏هائي داخل آن است، آيا واجب است قبل از

در طي آزمايش ادرار، مشخص شد که اسپرم‏هائي داخل آن است، آيا واجب است قبل از هر نماز غسل کنم؟ با توجه به اينکه به طور روزانه بدون اينکه با چشم ديده شود، اين امر رخ مي‏دهد، حکم نمازهاي قبلي که براي آن غسل نمي‏کردم، چيست؟

مادامي که حالت مني به گونه اي باشد که ذکر کردي وفقط با ميکرسکوب ديده ‏شود، اين اتفاق، جنابت به حساب نمي‏آيد.