حکمت نجس بودن مني و وجوب غسل، براي خروج آن، چيست؟

حکمت نجس بودن مني و وجوب غسل، براي خروج آن، چيست؟

حکمت بسياري از احکام تعبدي شرعي، واضح و روشن نيست، اگر چه بر انسان لازم است بداند، که حکم بايد مصلحت يا مفسده‏اي داشته باشد، چون خداوند تعالي بي حساب و کتاب، امر و نهي نمي‏کند و امر و نهي او فقط بخاطر مصلحت انسان است.