نظر شما در مورد اينکه گفته شده کلمة «مني» در لغت، اختصاص به آنچه که از مرد در اثر آميزش بيرون مي‏جهد و تراوش مي‏

نظر شما در مورد اينکه گفته شده کلمة «مني» در لغت، اختصاص به آنچه که از مرد در اثر آميزش بيرون مي‏جهد و تراوش مي‏کند، ندارد وبه معناي «اراقه»يعني ريختن است، چيست ؟ به‎طوري که مي‏گويند: «أمني الدماء: اراقها» يعني خونها را ريخت. وهمچنين کلام خداوند: «الم يک نطفة ً من مني يمني» يعني يراقُ (ريخته شده است)؛ بر اساس اين نظر لغوي، مي‏توان گفت که آن ترشحات مني است وهنگام لذت يا تحريک جنسي خارج مي‏شود؟

حتي اگر صحيح باشد که مني در اصل لغت به معناي «اراقه» (ريختن)باشد؛ با اين حال به يک اصطلاح شرعي تبديل شده است که به آنچه همراه با جهش از مرد خارج مي‏شود، اطلاق مي‏گردد و هيچ يک از فقها، ملتزم به اين نظر نشده است که هر مايعي که به سبب تحريک از مرد خارج ‏شود، مني است تا بخاطر آن غسل واجب شود ولذا مي‏بينيم که آنها به پاک بودن مذي يعني مايعي که پس از تحريک جنسي خارج مي‏شود، و عدم نياز به غسل با خروج آن، حکم کرده اند.