انجام چه کارهايي بر غسل جنابت منوط مي‏شود؟ وآيا هر چيزي را که فرد جنب لمس کند، نجس است؟ آيا لباسهايش هم نجس مي‏گردد؟

انجام چه کارهايي بر غسل جنابت منوط مي‏شود؟ وآيا هر چيزي را که فرد جنب لمس کند، نجس است؟ آيا لباسهايش هم نجس مي‏گردد؟

مواردي که منوط به غسل جنابت است عبارتند از: نمازهاي واجب و مستحبي وهمچنين روزه بنابر احتياط واجب، البته اگر جنابت قبل از اذان صبح اتفاق افتد و همچنين طواف واجب و مستحب. بدن با جنابت، نجس نمي‏شود به جز موضع خروج مني، و بقيه اعضاي بدن پاک است ولباسهاي تن انسان هم پاک است؛ هرچند هم، زمان جنابت طول بکشد، بر مکلف، به استثناي موارد فوق، واجب نيست غسل کند.