حکم کسي که در حالت جنابت وارد مسجد مي‏شود، چيست؟

حکم کسي که در حالت جنابت وارد مسجد مي‏شود، چيست؟

اگر از روي آگاهي و عمد اين کار را انجام دهد، مرتکب گناه شده است و بايد فورا آن‎جا را ترک کند وتا غسل نکرده به آن‎جا برنگردد؛ مگر اينکه در حد عبور کردن باشد وآن هم طوري باشد که از يک در داخل شود وبدون توقف از در ديگر خارج گردد.