حکم کسي که غسل جنابت بر گردنش است و در همان حال مي خوابد چيست؟

حکم کسي که غسل جنابت بر گردنش است و در همان حال مي خوابد چيست؟

گناهي بر او نيست ولي کراهت دارد.