آيا خوردن و آشاميدن براي فرد جنب، جايز است؟

آيا خوردن و آشاميدن براي فرد جنب، جايز است؟

خوردن و آشاميدن جايز است، ولي تا قبل از غسل مکروه است، البته اين کراهت با وضو يا شستن دستها و مضمضه و استنشاق برطرف مي‏شود.