کسي که از وي حدث اکبر سر زده است، آيا مي‏تواند قرآن قرائت کند يا آن‎را لمس کند؟

کسي که از وي حدث اکبر سر زده است، آيا مي‏تواند قرآن قرائت کند يا آن‎را لمس کند؟

براي او جايز است که قرآن بخواند چه از روي قرآن وچه از حفظ، ولي براي شخص جنب، خواندن بيش از هفت آيه کراهت دارد و لمس کلمات قرآن حرام است.