آيا جايز است زن در حال جنابت به فرزندش شير دهد؟

آيا جايز است زن در حال جنابت به فرزندش شير دهد؟

جايز است و مشکلي ندارد، اگر چه بهتر است که پاک باشد.