آيا جايز است در حين آميزش، انگشتري به دست انسان باشد که لفظ جلاله يا نام يکي از ائمه (ع)، بر آن باشد؟

آيا جايز است در حين آميزش، انگشتري به دست انسان باشد که لفظ جلاله يا نام يکي از ائمه (ع)، بر آن باشد؟

مانعي ندارد.