آيا بر فرد جنب، داخل شدن به حسينيه حرام است؟

آيا بر فرد جنب، داخل شدن به حسينيه حرام است؟

داخل شدن به حسينيه بر جنب حرام نيست و چيزي هم بر گردن او نيست.