آيا جايز است فرد جنب به اماکن متبرکه وارد شود؟

آيا جايز است فرد جنب به اماکن متبرکه وارد شود؟

جايز است ولي احتياط مستحب اين است که فرد جنب وارد نشود، ولي اگر بداند که آن صحن مقدس، به عنوان مسجد مورد استفاده قرار مي‏گيرد، پس حکم آن حکم مسجد است و وارد شدن در آن حرام است.