آيا عرق جنابت از حرام، نجس است؟

آيا عرق جنابت از حرام، نجس است؟

عرق جنب از حرام، پاک است.