اگر مرد براي بار دوم خواست با همسرش آميزش کند، آيا واجب است غسل کند؟ و آيا بدن او نجس به حساب مي‏آيد؟

اگر مرد براي بار دوم خواست با همسرش آميزش کند، آيا واجب است غسل کند؟ و آيا بدن او نجس به حساب مي‏آيد؟

واجب نيست قبل از جماع براي دفعات بعدي، غسل کند و بدن هم به جز قسمتهائي که مني به آن رسيده باشد، پاک است.