حيض چيست؟

حيض چيست؟

خوني كه زن در هر ماه مي‏بيند و داراي وي‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژگيهاي خاصي مي‏باشد، حيض ناميده مي‏شود، البته زنان در وقت و تعداد روزهاي حيض با يكديگر فرق دارند. اين خون صفات خاصي دارد؛ غالبا قرمز و يا سياه رنگ، گرم و غليظ است و با فشار و سوزش خارج مي‏شود، با توجه به اين ويژگيها مي‏توان خون حيض را از ديگر خونها تشخيص داد. خوني با اين صفات اگر از سه روز كمتر نباشد و از ده روز هم بيشتر نشود، خون حيض ناميده مي‏شود.