آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

خون حيض كمتر از سه روز وبيشتر از ده روز نيست.