آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

خون حيض نبايد از سه روز كمتر و از ده روز بيشتر باشد.