در ايام عادت حيض خوني را مي‏بينم كه صفات حيض را ندارد، اين خون حيض است يا استحاضه؟

در ايام عادت حيض خوني را مي‏بينم كه صفات حيض را ندارد، اين خون حيض است يا استحاضه؟

اگر خون در ايام عادت ديده شود، حيض است، اگر چه در بعضي از روزها كم يا زرد رنگ باشد.