آيا ممكن است زن در يك ماه دوبار خون حيض ببيند، من دريك ماه در وقت عادت و مثل هميشه هشت روز حائض بودم؛ تقريبا بعد از دو هفته خ

آيا ممكن است زن در يك ماه دوبار خون حيض ببيند، من دريك ماه در وقت عادت و مثل هميشه هشت روز حائض بودم؛ تقريبا بعد از دو هفته خوني ديدم كه به شدت خون حيض نبود ولي صفات استحاضه را هم نداشت و پنج روز طول كشيد، در اين پنج روز نماز نخواندم آيا قضاي اين نمازها بر عهده من است؟

عمل شما صحيح بوده و نيازي به قضاي نمازها نيست، زيرا هر دو خون صفات حيض را داشته و بينشان اقل طهر يعني ده روز، فاصله بوده است.