ايام عادت من پ

ايام عادت من پنج روز است.بعضي ماهها در روز ششم خوني به رنگ زرد يا قهوه‏اي مي‏بينم. حكم اين خون چيست؟ و آيا واجب است غسل را بعد از ديدن اين ترشحات، تكرار كنم؟

آنچه بعد از ايام عادت ديده مي‏شود و رنگ خون حيض را ندارد، استحاضه است. بنابراين غسل شما صحيح است و بايد اعمالتآن‎را بر طبق وظيفة مستحاضه، انجام دهيد. اما اگر رنگ خون حيض را داشت، غسل شما باطل بوده و روز ششم هم جزء ايام عادتتان محاسبه مي‏گردد. توجه داشته باشيد كه ترشحات زرد رنگ، استحاضه و ترشحات قهوه‏اي، حيض شمرده مي‏شود.