اگر خون در فضاي فرج باشد و خارج نشود، به صورتي كه فقط با كمك پنبه بتوان آن‎را خارج كرد، آيا اين وضعيت ادامه حيض محسوب مي‏شود؛ يا استحاضه است؟

اگر خون در فضاي فرج باشد و خارج نشود، به صورتي كه فقط با كمك پنبه بتوان آن‎را خارج كرد، آيا اين وضعيت ادامه حيض محسوب مي‏شود؛ يا استحاضه است؟

تا وقتي خون در فضاي فرج است- ولو اينكه خروج آن فقط به كمك پنبه ممكن باشد- خون حيض شمرده مي‏شود به شرط اينكه قبل از آن، خون خارج شده باشد ولو به كمك پنبه، و اين خون ادامه خون خارج شده باشد.