زني شيرده ه

زني شيرده هستم كه به صورت نا منظم خون مي‏بينم. مثلا گاهي در هنگام خستگي مقدار كمي خون خارج مي‏شود و تا چند روز ادامه دارد، آيا اين خون حيض است يا استحاضه؟

اگر اين خون در طول شبانه روز، ولو در درون مهبل استمرار نداشته باشد، استحاضه است. گرچه صفات خون حيض را داشته و در ايام عادت باشد. اما اگر استمرار داشت حيض شمرده مي‏شود، [مقصود از استمرار، خروج نيست؛ همين كه در فضاي فرج باشد كافيست].