اگر خوني كه در ايام عادت ماهانه خارج مي‏شود زرد رنگ باشد، آيا حيض ناميده مي‏شود؟

اگر خوني كه در ايام عادت ماهانه خارج مي‏شود زرد رنگ باشد، آيا حيض ناميده مي‏شود؟

اگر از ابتداي بلوغتان در اين ايام خون زرد رنگ مي‏ديديد، استحاضه است. ولي اگر قبلا خون، صفات حيض را داشته و اين بار در ايام عادت زرد رنگ بود حيض به حساب مي آيد.