بعضي اوقات يك يا دو روز قبل از ايام عادت خوني مي بينم كه همه صفات خون حيض را ندارد. اين خون جزء حيض بوده يا استحاضه است؟

بعضي اوقات يك يا دو روز قبل از ايام عادت خوني مي بينم كه همه صفات خون حيض را ندارد. اين خون جزء حيض بوده يا استحاضه است؟

خوني كه يك يا دو روز قبل از ايام عادت ديده مي شود حيض است اگر چه صفات خون حيض را نداشته باشد.