سه تا پنج روز قبل از زمان عادتم خون كمي به رنگ قهوه‏اي مي بينم روز بعد چيزي نم

سه تا پنج روز قبل از زمان عادتم خون كمي به رنگ قهوه‏اي مي بينم روز بعد چيزي نمي‏بينم. سپس لكه هاي قهوه اي مشاهده مي‏كنم، بعد دوباره چيزي ديده نمي شود . دو يا سه روز پس از آن خونريزي شروع مي شود. اين خون حيض است يا استحاضه؟

اين خون چه كم رنگ باشد وچه پر رنگ استحاضه است اگر دائما، ولو در فضاي فرج استمرار نداشته باشد.