حكم خوني كه چهار روز قبل از ايام عادت در فضاي فرج باشد چيست؟

حكم خوني كه چهار روز قبل از ايام عادت در فضاي فرج باشد چيست؟

اگر خون داخل باشد و خارج نشود ولو به كمك پنبه، حيض نيست، اما اگر خارج گردد و گرچه به مقدار كم باشد و صفات خون حيض را داشته باشد، حيض است، حتي اگر خروج آن به کندي صورت گيرد.