حكم خوني كه زن حامله مي بيند، چيست؟

حكم خوني كه زن حامله مي بيند، چيست؟

زن حامله حائض نمي‏شود، بنابراين اگر زن در زمان حاملگي خون ديد استحاضه شمرده مي‏شود، اگر چه احتياط مستحب اين است كه اگر خون، شرايط حيض را داشته باشد، مکلف بايد از اعمالي كه زن حائض اجتناب مي‏كند، پرهيز كرده و طبق وظيفه مستحاضه عمل كند.