زني كه ايام عادت او د

زني كه ايام عادت او ده روز است پس از ايام عادت به مدت هشت روز پاك بوده و دوباره خون مي‏بيند؛ هردو خون هم صفات حيض را دارد. آيا مي‏توان هر دو خون را حيض به حساب آورد؟

خون اولي حيض است. حداقل زمان پاكي هم ده روز مي باشد. بنابراين دو روز از خون دوم استحاضه، و بقيه اگر صفات حيض داشته باشد، حيض است.