مدتي است كه درطول ايام عادت خون كمي مي‏بينم؛ آيا اين خون حيض است؟

مدتي است كه درطول ايام عادت خون كمي مي‏بينم؛ آيا اين خون حيض است؟

اگر خوني را كه در ايام عادت مي‏بينيد، صفات حيض را داشته و خارج شده باشد ولو به كمك پنبه و درطول شبانه روز گرچه در فضاي فرج استمرار داشته باشد، حيض است، اگر چه مقدارش كم باشد. در غير اين صورت استحاضه است.