در كتاب فقه الشريعه در باب حيض فرموده‏ايد: كه حيض ممكن است از جايي غير از مكان طبيعي خود خارج شود؛ منظورتان چيست و اين مكان كجاست؟

در كتاب فقه الشريعه در باب حيض فرموده‏ايد: كه حيض ممكن است از جايي غير از مكان طبيعي خود خارج شود؛ منظورتان چيست و اين مكان كجاست؟

مقصود اين است كه گاهي اوقات به دلائلي فرج مسدود مي‏شود و مكان ديگري براي خروج خون باز مي‏كنند؛ نه اينكه مكان ديگري وجود دارد كه مثل خون حيض، از آن خارج شود.