خوني كه زن پس از اتمام پنجاه سالگي مي‏بيند، چه حكمي دارد با توجه به اينكه عادت ماهانه اين فرد مثل قبل است؟

خوني كه زن پس از اتمام پنجاه سالگي مي‏بيند، چه حكمي دارد با توجه به اينكه عادت ماهانه اين فرد مثل قبل است؟

خوني كه زن پس از اتمام پنجاه سال قمري يا اتمام چهل و هشت سال و هفت ماه و نيم ميلادي مي‏بيند، استحاضه است ولو اينكه صفات حيض را داشته باشد و در اين حكم فرقي بين زنان سيد و غير آنها، نيست.