زني با اينكه شصت و دو سال سن دارد خون مي‏بيند؛ حكم اين خون چيست؟

زني با اينكه شصت و دو سال سن دارد خون مي‏بيند؛ حكم اين خون چيست؟

اگر اين خون از رحم بوده و به دليل زخم و دمل نباشد، استحاضه است. براي نماز بايد اعمال مستحاضه را انجام دهد و اگر به دليل زخم و دمل باشد براي نماز فقط بايد موضع را تطهير كند.