آيا ادامه خونريزي پس از پنجاه سالگي دليلي بر قرشي [سيده] بودن زن است؟

آيا ادامه خونريزي پس از پنجاه سالگي دليلي بر قرشي [سيده] بودن زن است؟

ادامه خونريزي پس از پنجاه سالگي دليلي بر سيده بودن زن نيست. اين مطلب كه زناني كه پس از پنجاه سالگي خون مي‏بينند، قرشي [سيده] هستند مورد اختلاف بين علماست. به نظر ما در اين مساله فرقي بين زنان سيده و غير آنها نيست و خوني كه زن پس از پنجاه سالگي مي بيند، استحاضه است ولو اينکه قرشي [سيده] باشد.