در زمان عادت ماهانه، خونريزي من به صورت نامنظم است، به صورتي كه پس از شروع خو

در زمان عادت ماهانه، خونريزي من به صورت نامنظم است، به صورتي كه پس از شروع خونريزي براي چند ساعت خون قطع مي‏شود و بعد از آن دوباره خون مي‏بينم. در تمام مدت عادت، اين روند ادامه دارد. آيا پس از هر بار قطع شدن بايد غسل كنم؟

براي اينكه خون حيض باشد بايد از ابتدا به مدت سه شبانه روز استمرار داشته باشد و اين استمرار با قطع شدن در زماني مثل ربع ساعت از بين نمي‏رود. اگر قطع شدن خون بيشتر از اين بود مثلا يك ساعت يا بيشتر، اين خون استحاضه است، اگر چه بايد توجه داشت كه منظور از قطع شدن، قطع كامل، حتي از داخل فرج است.