خون كمي كه زن در روزهاي آخر عادتش مي‏بيند، حيض است يا استحاضه؟

خون كمي كه زن در روزهاي آخر عادتش مي‏بيند، حيض است يا استحاضه؟

اين خون حيض است با هر رنگي كه باشد.