آيا التهابات زنانه حيض شمرده مي‏شود؟

آيا التهابات زنانه حيض شمرده مي‏شود؟

خون زخم يا دمل كه از طريق فرج از رحم خارج مي‏شود نه حيض است و نه استحاضه، بنابراين خللي در روزه ايجاد نمي‏كند، نيازي به غسل ندارد و وضو را باطل نمي‏كند. البته اگر خون و يا ترشحات آغشته به خون ديده شد براي نماز بايد موضع را تطهير كرد.