حكم خوني كه زن شيرده مي‏بيند و دو يا سه روز ادامه دارد چيست؟

حكم خوني كه زن شيرده مي‏بيند و دو يا سه روز ادامه دارد چيست؟

خوني كه زن شيرده مي‏بيند اگر شرايط حيض را داشته باشد، حيض است و از شرايط حيض اين است كه حداقل سه روز استمرار داشته باشد؛ در غير اين صورت استحاضه است.