آيا استمرار خون حيض بايد در سه روز باشد، يا اينكه استمرار در سه روز از ده روز كافيست؟

آيا استمرار خون حيض بايد در سه روز باشد، يا اينكه استمرار در سه روز از ده روز كافيست؟

استمرار در سه روز از ده روز كافيست. البته واجب است كه خون بعد از خروجش ولو با كمك پنبه، استمرار داشته باشد، گرچه در فضاي رحم باشد و خارج نگردد و اين استمرار در طول شبانه روز باشد، البته اين استمرار را قطع شدن كوتاه مدت مثل ربع ساعت از بين نمي‏برد.