چگونه مي‏شود خون حيض را از بقيه خونهايي كه به واسطه زخم يا قرار دادن آيودي يا نمونه برداري يا درآوردن رحم يا دوختن آن خارج مي‏شود، تشخيص داد؟

در اين موارد بايد به پزشكان كه اهل خبره در اين امور هستند، مراجعه كرد، اگر گفتند حيض است و شرايط شرعي حيض را هم دارا بود، خون حيض به حساب مي‏آيد و اگر خون را نتيجه عمل جراحي دانستند، حيض نيست و تشخيص اين مطلب در اين زمان امر مشكلي نيست.