بعد از اتمام عادت ماهانه غسل كردم. ولي پس از غسل شك كردم كه لخته خوني از من خارج شده، وظيفه بنده چيست؟

بعد از اتمام عادت ماهانه غسل كردم. ولي پس از غسل شك كردم كه لخته خوني از من خارج شده، وظيفه بنده چيست؟

چون شك داريد، چيزي بر عهده شما نيست، البته خوني كه پس از ايام عادت و قبل از ده روز خارج شود اگر صفات حيض، را داشته باشد حيض و گرنه استحاضه است.