زني بعد از اتمام حد

زني بعد از اتمام حداقل پاكي به دليل ترك مصرف داروهاي ضد بارداري، خوني ديده كه در ابتدا صفات حيض را نداشته ولي بعد از مدتي شبيه خون حيض شده است؛ وظيفة اين زن چيست؟

آنچه قبل از حداقل پاكي- يعني تمام شدن ده روز پس از پايان حيض- ديده مي‏شود به هر شكلي باشد استحاضه است اما آنچه پس از حدّ اقل پاكي ديده مي‏شود، اگر صفات حيض را داشته باشد حيض و گرنه استحاضه است.