عادت من هفت روز است.

عادت من هفت روز است. در چهار روز اول خونريزي دارم سپس دو روز يا دو روز و نصف خونريزي قطع مي‏شود و بعد خون خيلي كمي فقط به مدت پنج دقيقه خارج مي‏شود؛ وظيفه من چيست؟

چهار روز اول حيض است، همچنين خوني كه پس از قطع شدن ديده مي‏شود؛ حال به هر رنگي كه باشد. البته به شرطي كه در ايام عادت شما باشد، از جمله ايام انقطاع را که جزء ايام عادت بايد حساب كرد.