اگر چهار روز قبل از ايام عادت، خوني ديده شود كه در فضاي فرج باشد. سپس خون غليظي به مدت پنج روز خارج گردد، حكم خوني كه در فضاي فرج بوده چيست؟

اگر چهار روز قبل از ايام عادت، خوني ديده شود كه در فضاي فرج باشد. سپس خون غليظي به مدت پنج روز خارج گردد، حكم خوني كه در فضاي فرج بوده چيست؟

اگر خون، در فضاي فرج باشد و خارج نشود حيض نيست، اما اگر به مقدار كم ولو به كمك پنبه خارج شود و صفات حيض را داشته باشد، حيض و گرنه استحاضه است.