من قرصهاي ضد بارداري مصرف مي‏كنم؛ در طول مصرف، چند روزي خون مي‏بينم؛ حكم اين خون چيست؟

من قرصهاي ضد بارداري مصرف مي‏كنم؛ در طول مصرف، چند روزي خون مي‏بينم؛ حكم اين خون چيست؟

اگر خون در ايام عادت باشد يا صفات و شرايط حيض را دارا باشد، حيض است وگرنه حيض نيست.