عادت ماهانه من نا منظم است؛ هفت روز خون مي‏بينم سپس خونريزي قطع يا بسيار كم

عادت ماهانه من نا منظم است؛ هفت روز خون مي‏بينم سپس خونريزي قطع يا بسيار كم مي‏شود بعد در روز هشتم يا نهم خون به شدت خارج مي‏شود.؛ بعضي اوقات هم خونريزي پشت سر هم است. حكم من چيست آيا مي‏توانم عادتم را ده روزه حساب كنم؟

اگر اين حالت از ابتداي بلوغتان بوده و خونريزي در روز دهم يا كمتر از آن متوقف مي‏شود، عادت شما ده روز است و ايامي كه خونريزي قطع مي‏شود جزء ايام عادتتان حساب مي‏گردد.